Юлия Роне е студент в специалност "Културология"

 

Човекът не е остров вътре в себе си затворен

 

 image002_1.jpg

В своето  «Изследване на историята» Арнолд Тойнби сравнява утопиите с машините на времето и ги определя като «омнибуси» за цели общества. Мечтата е индивидуална, утопията по дефиниция е социална. В този смисъл утопията не е «никъде», както предполага името й. Тя е колективна мечта и като такава е винаги между хората. Утопията е мета-топия в двете значения на старогръцкия предлог μετά: 1. за място: всред, посред, помежду и 2. за време: след, подир. Утопията е винаги сред нас и след нас, наша и недостижима.

И ако най-голямата съвременна утопия е Интернет[1], то това с пълна сила се отнася и за него. Защото Интернет не само ни свързва, той е не само между, но той е и след. Интернет е едно постоянно отлагане. Крайната цел е винаги «отвъд», не там, където си в момента. Интернавтът никога не спира, той продължава и продължава да следва линкове, докато не се умори, за да започне следващия ден наново. Интернет няма крайна цел. Той е едно безкрайно препращане от място на място, от линк на линк. Пътува Одисей. А Итака я няма. Няма го Златното руно за интернавтите. Мрежата се изплъзва от ръцете на хората. Мрежата лови хора. С обещание за едно Отвъд, което ще постигнем заедно.

Културите на новия век са културите на Мрежата. Не субкултурите, които се противопоставят на една доминираща култура, а метакултурите, културите на взаимност и свързаност в рамките на една хетерогенна, разнопосочна и отворена официална култура. Или иначе казано, метакултурите са мрежите в Мрежата. Това са културите около Facebook, My Space, Last FM и пр. В настоящото изследване ще твърдим, че една такава метакултура, и то може би най-ясно обособилата се до този момент, са блогърите. Те са общност от хора, свързани помежду си, които препращат линкове един към друг, отлагайки непрестанно въпроса за Истината, единната и единствена Истина.

Преди всичко ще се опитаме да отговорим на въпроса какво е блогър? Дали всеки, който има блог може да се счита за блогър? Дори да приемем, че понятието блогър е ясно дефинирано, можем ли да говорим за блогър общности? Не на последно място, ще разгледаме характеристиките на блогър  културата.