Теми за дискусия за 10.03

Предлагам дадискутираме доколко новите медии и в частност мобилния телефон могат да служат катооснова за преструктуриране и за създаване на нов тип младежки култури, коитопроменят традиционните условия и начини за изразяване на идентичност. В този смисъл е интересно да се запитаме далиможем да говорим за продължение на тенденцията, отбелязана от БенедиктАндерсън, че типът общуване в една култура предопределя идентичности иобщности, тоест новите форми на общуване следва да пораждат и нови форми наобщност със свои специфични прояви на индивидуализация и индивидуалнаидентичност, изграждани през потребление и лайфстайл.  

Вероятно подобна тема би могла да серазглежда на две нива. От една страна, промените, които настъпват вкомуникационната култура като цяло, за които говори Ъри, свързани с прехода отточни уговорки към гъвкавостта на непрекъснатата координация и свързани сизграждането на специфични мрежи и натрупването на „мрежови капитал”.

От друга, интересно е да се проследяти нови форми на включеност в обществото като цяло, както и в отделнимикрокултури. Като пример за първото би могло да се даделегитимирането на употребата на мобилнотоустройство през ролята на отделния индивид визграждането на гражданското общество чрез генерирането на непосредственаинформация от мястото на събитието и без отлагане във времето или пък чрез феномена на флаш-мобовете. Паралелно с това се оказва, че младежите могат да удържатидентичността си в рамките на дадена микрокултура със символни действия, коитоне винаги се случват на общо за групата място, а стават достъпни, след катобиват заснемани и качвани в Интернет, преодолявайки пространствените ивремевите ограничения на своята аудитория. Визуализирането на специфични проявис цел споделянето им с други членове на общността се извършва главнопосредством мобилните телефони, които са лесно преносими и достъпни.

Може би най-подходящи за изследване втакъв контекст биха били приложението на картографския метод на културнитеизследвания и етнографията на мобилния телефон, които да описват полето инеговите динамики преди да го интерпретират.