.
 • Списание Семинар_BG

  Семинар_BG е рецензирано онлайн списание със свободен достъп в сферата на културните изследвания. То се ситуира на границата между дисциплини като антропология, естетика, социология, медиен анализ. Задачата на екипа е да направим видимо невидимото, да изместим изследователския поглед от традиционните предмети и проблеми към новите процеси и групи в обществото, да разберем, преди да съдим.

  Обект на интерес са новите медии и комуникации, популярната култура, младежките общности, потребителските практики, новите форми на политическа и гражданска мобилизация, промените в градската среда, съвременното изкуство – явления, които се развиват прекалено бързо, за да може да бъдат осмислени с класическия научен инструментариум. Наместо културата на застиналите предмети, които интерпретираме – културата на потоците, в които се опитваме да навигираме.

  Списание Семинар_BG е регистрирано в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране и е достъпно в Central and Eastern European Online Library - CEEOL.

  Списанието е създадено с подкрепата на програма „Идеи” на Министерството на образованието и науката през 2009 г.

  Издател: Фондация "Медийна демокрация"

  ISSN 1313-9932

 • Seminar_BG

  Seminar_BG is a peer-reviewed, open access online journal for cultural studies. It is situated at the borderlines of disciplines such as cultural anthropology, aesthetics, sociology, and media analysis. Its ambition is to open up to new practices, cultures and methods, to make visible the invisible, to understand before judging.

  The central objects of interest are new communications and popular culture consumer practices and civil mobilizations, the appropriations of urban environment and contemporary art forms. Those new forms of culture evolve far too quickly to be conceptualized through the classical research tools and thus need the development of research tools ‘en route’. Instead of interpreting the culture of ‘still life’ objects, navigating through the culture of flows.

  The journal Seminar_BG is registered into the National Reference List of contemporary Bulgarian scientific publications with scientific review. The journal is indexed in the Central and Eastern European Online Library - CEEOL.

  The journal was created in 2009 with the support of Programme ‘Ideas’ of the Ministry of Education and Science of the Republic of Bulgaria.

  Publisher: Foundation Media Democracy

  ISSN 1313-9932

Инструкции за авторите / Instructions for Authors

редакция

ИНСТРУКЦИИ КЪМ АВТОРИТЕ НА СТАТИИ В СЕМИНАР_БГ 

Заглавието на броя трябва да бъде стегнато, защото електронният формат на съдържанието (под формата на падащо меню) позволява да се покажат само по-къси заглавия. Може да има подзаглавие, но то се появява само на първата страницата при публикуването в сайта на Семинар БГ.

Статията трябва да е структурирана в раздели или подтеми. Всеки раздел трябва да е снабден със заглавие. Заглавията на частите от текста се оформят с удебелен (черен) шрифт.

Текстовият файл се подава във формати .doc или .rtf.

Заедно с текста, авторите предават кратко резюме, ключови думи и кратка биографична справка.

Употреба на курсив, удебелен шрифт и подчертаване:

- Курсив се употребява само при използване на чуждици в тялото на текста, за заглавия на книги в текста и в библиографията.

- Удебелен шрифт се използва за заглавията на частите на статията.

- Подчертаване не се използва. То е запазено за хиперлинковете.

Цитиране:

- Цитат по-дълъг от 40 думи се обособява в блок-цитат.

- За обособяване на цитат, вписан в текста, се използват кавички, а не курсив.

- Позоваването на авторите е в скоби, с автор, година: страница, напр. (Whyte, 1943: 56). Където е възможно се включва хиперлинк към достъпен електронен източник на същия текст (напр. електронна публикация на книгата или откъси от нея в Google books) или към заглавието на сайта на издателството (напр. Sage publications за научна периодика).

Цитиране на електронни публикации:

- Когато се цитира текст от електронна публикация (книга, научна периодика, статия от електронна медия) задължително позоваването на автора (в горния формат) е снабдено с хиперлинк към страницата на оригиналната публикация. По същия начин се цитират блогове. В скобите след автора и годината се посочва датата на последно посещение.

- Изказвания във форуми, фейсбук, майспейс, коментари под електронни публикации, блогове, клипчета от мрежи за видеообмен, и други източници от този вид се цитират със снапшот и хиперлинк. В скоби се посочва датата на последно посещение. Снапшотът се предава в отделен файл (вж. техническите изисквания за изображенията по-долу), в текста се слага хиперлинк и препратка към файла с изображението (напр. ил. 1 и име на файла).

- Клипчета от мрежи за видеообмен се вписват като прозорче в текста при публикуването в сайта на Семинар БГ. Авторите предоставят само линк и дата на последно посещение.

Библиографията се оформя съгласно следния стил:

[монография]: Hebdige, Dick. 1979. Subculture: The Meaning of Style. London: Routledge.

[сборник]: Hodkinson, Paul and Deicke, Wolfgang (eds.). 2007. Youth Cultures: Scenes, Subcultures, and Tribes. New York, London: Routledge.

[статия в списание]: Bennett, Andy. 1999. “Subcultures or Neo-Tribes? Rethinking the Relationship between Youth, Style and Musical Taste”. Sociology, 33 (3): 599-617.

[статия в сборник]: Boellstorff, Tom. 2012. "Rethinking Digital Anthropology". In: Horst, Heather and Miller, Daniel (eds.) Digital Anthropology. London, New York: Berg, 39-60.

В броевете на английски език библиографията от езици, които не използват латински букви, се транслитерира, като заглавието на статията/сборника/монографията се превежда на английски в квадратни скоби:

Kabaktchieva, Petya. 2001. Grazhdanskoto obshtestvo sreshtu darzhavata. Balgarskata situatsiya [Civil society against the state. The Bulgarian situation]. Sofia: Lik.

Бележки:

Бележките под линия се използват само за пояснения и допълнения към основния текст, а не са от цитатния вид.

Илюстрации:

Задължително се посочва източник на визуалния материал, цитира се автор и публикация. Ако е публикуван в интернет – източникът се посочва с хиперлинк. Всяка илюстрация трябва да е снабдена със заглавие или пояснение (caption). Ако в самия текст има препратка към илюстрация, тя е в скоби, напр. (вж. ил. 1). Всички визуални материали се обозначават с „ил.” (а не със „сн.” или „фиг.”)

Изображенията се изпращат в отделен файл. Препоръчителната резолюция на изображенията е 300 dpi. Размерът на изображенията е не повече от 600 пиксела по хоризонтала. Приемат се следните формати .gif, .jpg, .png.

 

При въпроси може да се свържете с нас на seminar_bg[at]yahoo.com.

 

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS IN SEMINARS_BG

The title of the issue should be concise, because the electronic format of the contents (fall menus) allows only for shorter titles. The longer version of the title will appear on the front page once the article is published on the website of SeminarBG.

The article should be structured in sections or subtopics. Each section should have a title. The titles of the sections are in bold.

The authors shall send a short abstract, key words and a short biography together with the article.

Use of italics, bold and underline:

– Italics are used only for foreign words in the text and for titles of books in the text and the bibliography.

– Bold is not used. It is used automatically only in hyperlinks.

References:

– A quotation longer than 40 words should become an indented quotation.

– All quotations within the text should be in inverted comas, and NOT in italics.

References should appear in the text (not as footnotes). References should be cited by author's last name, year of publication, and page in parentheses. Example: (Whyte, 1943: 56). In all cases possible, the references should be hyperlinked to the website of the publishing house.

OnlineReferences:

- When citing an online publication (book, article from an online media, video) the references should also have a hyperlink to the original publication. The same style is used for citing blogs. After the parenthesis with the author and year, you should give in square brackets [] the date when you last visited the website.

- You should cite comments from forums, Facebook, blogs, video sites, etc. with a snapshot and a hyperlink. The date when you last visited the website is given in square brackets. The snapshot is attached to the article as a separate file.

- When published in Seminar_BG, videos from sites such YouTube are embedded in the text. The authors should give only the link and the date of their last visit to the website.

Bibliography:

All references should be listed alphabetically at the end of every paper. Examples:

[book]: Hebdige, Dick. 1979. Subculture: The Meaning of Style. London: Routledge.

[collection of articles/edited volume]: Hodkinson, Paul and Deicke, Wolfgang (eds.). 2007. Youth Cultures: Scenes, Subcultures, and Tribes. New York, London: Routledge.

[journal article]: Bennett, Andy. 1999. “Subcultures or Neo-Tribes? Rethinking the Relationship between Youth, Style and Musical Taste”. Sociology, 33 (3): 599-617.

[book chapter]: Boellstorff, Tom. 2012. "Rethinking Digital Anthropology". In: Horst, Heather and Miller, Daniel (eds.) Digital Anthropology. London, New York: Berg, 39-60.

Footnotes:

Footnotes are used only for clarifications and additions to the main text. They are not used to provide reference information.

Illustrations:

It is your obligation to specify the source of the visual material, to cite the author and place of publication. If the source has been published on the internet, there should be a hyperlink in the text. Every illustration should have a title and/or a caption. If in the text there is a reference to illustration attached as a separate file, the reference should be in parentheses. Example: (Fig. 1).

Digital files are recommended for highest quality reproduction and should follow these guidelines: 

Images should be submitted as separate files, not embedded in text files.

Recommended resolution is 300 dpi .gif, .jpg, or .png format only.

 

If you have further questions, please contact us at: seminar_bg[at]yahoo.com.

Прочетена 8832 пъти

Броеве на Семинар_БГ

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

ЗА НАС - В процес на разработване.

Новата Празничност

Този уебсайт използва бисквитки за управление на навигация и други функции. Използвайки нашия уеб сайт, вие се съгласявате, че можем да поставим тези видове бисквитки на вашето устройство.
Повече информация Съгласие Отказ