Печат на тази страница
Петък, 21 Август 2009 00:00

Издателска политика / Editorial Policy

редакция

Семинар_БГ

се разграничава от съществуващите списания в сферата на социалните науки не само тематично, но и в стилово отношение. Виртуалното битие на списанието предполага по-кратки и концентрирани текстове с многобройни хипертекстови отправки и мултимедийни илюстрации, които онлайн читателят веднага може да проследи. Статиите ще съчетават, от една страна, някаква фактичност – явление, интервюта, данни и пр., а, от друга, силна хипотеза, която да пробужда дебат. В този смисъл това ще са изследвания в движение – такива, каквито са и техните обекти в съвременния свят.

Част от идеологията на Семинар_БГ е свободният достъп.

Списанието приема предложения за тематични броеве (не отделни статии).
Текстовете се рецензират анонимно от редакционния съвет. При изразено съмнение, се изпращат за второ рецензиране на специалисти по темата.

Към всеки брой ще бъдат прикачени блогови постинги от кръга автори, посветени на книги, филми, виртуална култура и т.н.

Периодичността на публикуване ще е 3 пъти годишно, плюс един брой на английски език. Обемът на приеманите текстове е от 5 до 10 страници (9 000 – 18 000 знака). Винаги, когато е възможно, цитирането става с хиперлинкова връзка към заглавието на сайта на издателството.

Текстовете са със запазено авторско право, никой няма право да ги препечатва без разрешение едновременно на списанието и автора.
Това списание не е комерсиално, то се разпространява безплатно.

С цел опазване на авторското право на цитираните от списанието автори, илюстрациите и линковете се ползват или с разрешение на автора, или посредством отправяне към сайта, където е публикувана снимката. Молим читателите да сигнализират за нередности!

 

Editorial Policy

SeminarBG differs from other journals in social sciences not only with regard to its main topics, but also in style. The online presence of the journal presupposes texts which are more focused, concentrated and shorter, with hypertext links and multimedia illustrations which the reader can follow. The articles combine, on the one hand, some first-hand facticity – social phenomena, fieldwork, data, etc., and on the other hand, strong hypotheses which can raise debate. The journal thus aims to offer research in motion, because the very objects which we analyse are also in motion.

A main part of the ideology of SeminarBG is the free access.

The journal accepts proposals for thematic issues (not separate articles). The submitted texts are reviewed anonymously by the members of the Editorial Board and specialists in the respective field.

There are 3 issues per year in Bulgarian and one in English. The volume of the texts accepted is 9 000 – 18 000 characters. In all cases possible, the references should be hyperlinked to the website of the respective publishing house.

The texts are copyrighted under Creative commons. No one has the right to republish them without the permission of both the author and the journal.

This journal is non-commercial. It is distributed for free.

Illustrations and other materials are published with permission from authors, or refer to free access sites, where they were taken from. We invite all readers to alarm us if they notice use of unauthorized materials.

Прочетена 12045 пъти Последно променена в Петък, 13 Юни 2014 01:40