.
 • Списание Семинар_БГ

  Семинар_БГ е онлайн списание в сферата на културните изследвания , на границата между дисциплини като антропология, естетика, социология, медиен анализ. Задачата на екипа е да направим видимо невидимото, да изместим изследователския поглед от традиционните предмети и проблеми към новите процеси и групи в обществото, да разберем, преди да съдим.

    Обект на интерес са новите медии и комуникации, популярната култура, младежките общности, потребителските практики, новите форми на политическа и гражданска мобилизация, промените в градската среда, съвременното изкуство –явления, които се развиват прекалено бързо, за да могат да бъдат осмислени с класическия научен инструментариум. Наместо културата на застиналите предмети, които интерпретираме – културата на потоците, в които се опитваме да навигираме.

    Списанието е създадено с подкрепата на програма „Идеи” на МОН през 2009 г.

   ISSN 1313-9932

 • SeminarBG

    SeminarBG is an online journal for cultural studies, situated at the borderlines of disciplines such as cultural anthropology, aesthetics, sociology, and media analysis. Its ambition is to open up to new practices, cultures and methods, to make visible the invisible, to understand before judging.

    The central objects of interest are new communications and popular culture consumer practices and civil mobilizations, the appropriations of urban environment and contemporary art forms. Those new forms of culture evolve far too quickly to be conceptualized through the classical research tools and thus need the development of research tools ‘en route’. Instead of interpreting the culture of ‘still life’ objects, navigating through the culture of flows.

    The journal has been created with the support of programme ‘Ideas’ of the Ministry of Education of Bulgaria in 2009.

  ISSN 1313-9932

Петък, 21 Август 2009 00:00

Издателска политика / Editorial Policy

редакция

Семинар_БГ

се разграничава от съществуващите списания в сферата на социалните науки не само тематично, но и в стилово отношение. Виртуалното битие на списанието предполага по-кратки и концентрирани текстове с многобройни хипертекстови отправки и мултимедийни илюстрации, които онлайн читателят веднага може да проследи. Статиите ще съчетават, от една страна, някаква фактичност – явление, интервюта, данни и пр., а, от друга, силна хипотеза, която да пробужда дебат. В този смисъл това ще са изследвания в движение – такива, каквито са и техните обекти в съвременния свят.

Част от идеологията на Семинар_БГ е свободният достъп.

Списанието приема предложения за тематични броеве (не отделни статии).
Текстовете се рецензират анонимно от редакционния съвет. При изразено съмнение, се изпращат за второ рецензиране на специалисти по темата.

Към всеки брой ще бъдат прикачени блогови постинги от кръга автори, посветени на книги, филми, виртуална култура и т.н.

Периодичността на публикуване ще е 3 пъти годишно, плюс един брой на английски език. Обемът на приеманите текстове е от 5 до 10 страници (9 000 – 18 000 знака). Винаги, когато е възможно, цитирането става с хиперлинкова връзка към заглавието на сайта на издателството.

Текстовете са със запазено авторско право, никой няма право да ги препечатва без разрешение едновременно на списанието и автора.
Това списание не е комерсиално, то се разпространява безплатно.

С цел опазване на авторското право на цитираните от списанието автори, илюстрациите и линковете се ползват или с разрешение на автора, или посредством отправяне към сайта, където е публикувана снимката. Молим читателите да сигнализират за нередности!

 

Editorial Policy

SeminarBG differs from other journals in social sciences not only with regard to its main topics, but also in style. The online presence of the journal presupposes texts which are more focused, concentrated and shorter, with hypertext links and multimedia illustrations which the reader can follow. The articles combine, on the one hand, some first-hand facticity – social phenomena, fieldwork, data, etc., and on the other hand, strong hypotheses which can raise debate. The journal thus aims to offer research in motion, because the very objects which we analyse are also in motion.

A main part of the ideology of SeminarBG is the free access.

The journal accepts proposals for thematic issues (not separate articles). The submitted texts are reviewed anonymously by the members of the Editorial Board and specialists in the respective field.

There are 3 issues per year in Bulgarian and one in English. The volume of the texts accepted is 9 000 – 18 000 characters. In all cases possible, the references should be hyperlinked to the website of the respective publishing house.

The texts are copyrighted under Creative commons. No one has the right to republish them without the permission of both the author and the journal.

This journal is non-commercial. It is distributed for free.

Illustrations and other materials are published with permission from authors, or refer to free access sites, where they were taken from. We invite all readers to alarm us if they notice use of unauthorized materials.

Прочетена 12285 пъти Последно променена в Петък, 13 Юни 2014 01:40

Броеве на Семинар_БГ

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

ЗА НАС - В процес на разработване.

Новата Празничност

Този уебсайт използва бисквитки за управление на навигация и други функции. Използвайки нашия уеб сайт, вие се съгласявате, че можем да поставим тези видове бисквитки на вашето устройство.
Повече информация Съгласие Отказ