Печат на тази страница
Четвъртък, 13 Август 2009 21:00

Редакционен съвет / Editorial Board

редакция

 

Главен редактор:

проф. Ивайло Дичев (Софийски университет, катедра История и теория на културата)


Редакционен съвет:

проф. Жил Руе (Университет Версай, Париж, катедра Жан Моне, Банска Бистрица)

доц. Даниела Колева (Софийски университет, катедра История и теория на културата)

доц. Десислава Лилова (Софийски университет)

доц. Орлин Спасов (Софийски университет, катедра Радио и телевизия)

доц. Петя Кабакчиева (Софийски университет, катедра Социология)

доц. Тодор Христов (Софийски университет, катедра Теория на литературата)

доц. Мария Стоилкова (Университет на Флорида, Център за европейски изследвания и Департамент по антропология)

гл. ас. Велислава Петрова (Софийски университет, катедра История и теория на културата)

гл. ас. Валентина Георгиева (Софийски университет, катедра История и теория на културата)

Асистент редактори: Юлия Роне и Славка Каракушева (Софийски университет, катедра История и теория на културата)

превод и редакция на английски: гл. ас. Светла Казаларска (ИЕФЕМ - БАН), Д-р Надежда Гълъбова (СУ "Св. Климент Охридски")

Оформление: Айспейсмедия, Красимир Терзиев

Издател: Фондация "Медийна демокрация"

 

Адрес:

София 1113

бул. "Цариградско шосе" 125, бл. І, ет. ІV

@: seminar_bg[at]yahoo.com

 

Регистрационен номер: ISSN 1313-9932

 


Editor-in-Chief:

Prof. Ivaylo Ditchev (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)


Editorial Board:

Prof. Gilles Rouet (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Jean Monnet, Banska Bystrica)

Assoc. Prof. Daniela Koleva (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)

Assoc. Prof. Dessislava Lilova (Sofia University)

Assoc. Prof. Orlin Spassov (Radio and Television, Sofia University)

Assoc. Prof. Petya Kabakchieva (Sofia University, Department of Sociology)

Assoc. Prof. Todor Christov (Sofia University, Department of Theory of Literature)

Assoc. Prof. Maria Stoilkova (University of Florida, Centre for European Studies, Department of Anthropology)

Assist. Prof. Velislava Petrova (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)

Assist. Prof. Valentina Gueoguieva (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)

Assistant Editors: Julia Rone & Slavka Karakusheva (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)

Translation to English: Assist. Prof. Svetla Kazalarska (IEFEM - BAS), Nadezhda Galabova, PhD (Sofia University)

Design: i.Space Media, Krassimir Terziev

Publisher: Foundation Media Democracy

 

Address:

Sofia 1113

125, Tsarigradsko Shose blvd, 

University Building 1, 4th floor

@: seminar_bg[at]yahoo.com

 

ISSN 1313-9932

Прочетена 7962 пъти Последно променена в Събота, 05 Март 2016 16:19