.
 • Списание Семинар_БГ

  Семинар_БГ е онлайн списание в сферата на културните изследвания , на границата между дисциплини като антропология, естетика, социология, медиен анализ. Задачата на екипа е да направим видимо невидимото, да изместим изследователския поглед от традиционните предмети и проблеми към новите процеси и групи в обществото, да разберем, преди да съдим.

    Обект на интерес са новите медии и комуникации, популярната култура, младежките общности, потребителските практики, новите форми на политическа и гражданска мобилизация, промените в градската среда, съвременното изкуство –явления, които се развиват прекалено бързо, за да могат да бъдат осмислени с класическия научен инструментариум. Наместо културата на застиналите предмети, които интерпретираме – културата на потоците, в които се опитваме да навигираме.

    Списанието е създадено с подкрепата на програма „Идеи” на МОН през 2009 г.

   ISSN 1313-9932

 • SeminarBG

    SeminarBG is an online journal for cultural studies, situated at the borderlines of disciplines such as cultural anthropology, aesthetics, sociology, and media analysis. Its ambition is to open up to new practices, cultures and methods, to make visible the invisible, to understand before judging.

    The central objects of interest are new communications and popular culture consumer practices and civil mobilizations, the appropriations of urban environment and contemporary art forms. Those new forms of culture evolve far too quickly to be conceptualized through the classical research tools and thus need the development of research tools ‘en route’. Instead of interpreting the culture of ‘still life’ objects, navigating through the culture of flows.

    The journal has been created with the support of programme ‘Ideas’ of the Ministry of Education of Bulgaria in 2009.

  ISSN 1313-9932

Петък, 13 Декември 2019 15:19

Редакционен съвет / Editorial Board

редакция

 

Главен редактор:

проф. Ивайло Дичев (Софийски университет, катедра История и теория на културата)


Редакционен съвет:

проф. Жил Руе (Университет Версай, Париж, катедра Жан Моне, Банска Бистрица)

доц. Даниела Колева (Софийски университет, катедра История и теория на културата)

доц. Десислава Лилова (Софийски университет, катедра Библиотечно-информационни науки)

доц. Орлин Спасов (Софийски университет, катедра Радио и телевизия)

доц. Петя Кабакчиева (Софийски университет, катедра Социология)

доц. Тодор Христов (Софийски университет, катедра Теория на литературата)

доц. Мария Стоилкова (Университет на Флорида, Център за европейски изследвания и Департамент по антропология)

гл. ас. Велислава Петрова (Софийски университет, катедра История и теория на културата)

гл. ас. Валентина Георгиева (Софийски университет, катедра История и теория на културата)

Асистент редактори: Юлия Роне и Славка Каракушева (Софийски университет, катедра История и теория на културата)

превод и редакция на английски: гл. ас. Светла Казаларска (ИЕФЕМ - БАН), д-р Надежда Гълъбова (СУ "Св. Климент Охридски")

Оформление: Айспейсмедия, Красимир Терзиев

Издател: Фондация "Медийна демокрация"

 

Адрес:

София 1113

бул. "Цариградско шосе" 125, бл. І, ет. ІV

@: seminar_bg[at]yahoo.com

 

Регистрационен номер: ISSN 1313-9932

 


Editor-in-Chief:

Prof. Ivaylo Ditchev (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)


Editorial Board:

Prof. Gilles Rouet (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Jean Monnet, Banska Bystrica)

Assoc. Prof. Daniela Koleva (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)

Assoc. Prof. Dessislava Lilova (Sofia University, Department of Library and Information Sciences)

Assoc. Prof. Orlin Spassov (Sofia University, Department of Radio and Television)

Assoc. Prof. Petya Kabakchieva (Sofia University, Department of Sociology)

Assoc. Prof. Todor Christov (Sofia University, Department of Theory of Literature)

Assoc. Prof. Maria Stoilkova (University of Florida, Centre for European Studies, Department of Anthropology)

Assist. Prof. Velislava Petrova (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)

Assist. Prof. Valentina Gueoguieva (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)

Assistant Editors: Julia Rone & Slavka Karakusheva (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)

Translation to English: Assist. Prof. Svetla Kazalarska (IEFEM - BAS), Nadezhda Galabova, PhD (Sofia University)

Design: i.Space Media, Krassimir Terziev

Publisher: Foundation Media Democracy

 

Address:

Sofia 1113

125, Tsarigradsko Shose blvd, 

University Building 1, 4th floor

@: seminar_bg[at]yahoo.com

 

ISSN 1313-9932

Прочетена 8246 пъти Последно променена в Петък, 13 Декември 2019 15:19

Броеве на Семинар_БГ

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

ЗА НАС - В процес на разработване.

Новата Празничност

Този уебсайт използва бисквитки за управление на навигация и други функции. Използвайки нашия уеб сайт, вие се съгласявате, че можем да поставим тези видове бисквитки на вашето устройство.
Повече информация Съгласие Отказ