.
 • Списание Семинар_BG

  Семинар_BG е рецензирано онлайн списание със свободен достъп в сферата на културните изследвания. То се ситуира на границата между дисциплини като антропология, естетика, социология, медиен анализ. Задачата на екипа е да направим видимо невидимото, да изместим изследователския поглед от традиционните предмети и проблеми към новите процеси и групи в обществото, да разберем, преди да съдим.

  Обект на интерес са новите медии и комуникации, популярната култура, младежките общности, потребителските практики, новите форми на политическа и гражданска мобилизация, промените в градската среда, съвременното изкуство – явления, които се развиват прекалено бързо, за да може да бъдат осмислени с класическия научен инструментариум. Наместо културата на застиналите предмети, които интерпретираме – културата на потоците, в които се опитваме да навигираме.

  Списание Семинар_BG е регистрирано в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране и е достъпно в Central and Eastern European Online Library - CEEOL.

  Списанието е създадено с подкрепата на програма „Идеи” на Министерството на образованието и науката през 2009 г.

  Издател: Фондация "Медийна демокрация"

  ISSN 1313-9932

 • Seminar_BG

  Seminar_BG is a peer-reviewed, open access online journal for cultural studies. It is situated at the borderlines of disciplines such as cultural anthropology, aesthetics, sociology, and media analysis. Its ambition is to open up to new practices, cultures and methods, to make visible the invisible, to understand before judging.

  The central objects of interest are new communications and popular culture consumer practices and civil mobilizations, the appropriations of urban environment and contemporary art forms. Those new forms of culture evolve far too quickly to be conceptualized through the classical research tools and thus need the development of research tools ‘en route’. Instead of interpreting the culture of ‘still life’ objects, navigating through the culture of flows.

  The journal Seminar_BG is registered into the National Reference List of contemporary Bulgarian scientific publications with scientific review. The journal is indexed in the Central and Eastern European Online Library - CEEOL.

  The journal was created in 2009 with the support of Programme ‘Ideas’ of the Ministry of Education and Science of the Republic of Bulgaria.

  Publisher: Foundation Media Democracy

  ISSN 1313-9932

Редакционен съвет / Editorial Board

редакция

 

Главен редактор:

проф. Ивайло Дичев (Софийски университет, катедра История и теория на културата)


Редакционен съвет:

 • проф. Албена Янева (Манчестърски университет, Институт по урбанизъм, Великобритания)
 • проф. Анна Кръстева (Нов български университет, Департамент Политически науки)
 • проф. Даниела Колева (Софийски университет, катедра История и теория на културата)
 • проф. Жил Руе (Университетът Версай, Париж, Франция)
 • проф. Мишел Ротенберг (Университет "Жан-Моне", Сент-Етиен, Франция)
 • проф. Петя Кабакчиева (Софийски университет, катедра Социология)
 • проф. Райна Гаврилова (Софийски университет, катедра История и теория на културата)
 • доц. Валентина Георгиева (Софийски университет, катедра История и теория на културата)
 • доц. Галина Гончарова (Софийски университет, катедра История и теория на културата)
 • доц. Десислава Лилова (Софийски университет, катедра Библиотечно-информационни науки)
 • доц. Мария Стоилкова (Университетът на Флорида, Център за европейски изследвания и Департамент по антропология, САЩ)
 • доц. Милена Друмева (Университет "Саймън Фрейзър", Училище по комуникации, Канада)
 • доц. Орлин Спасов (Софийски университет, катедра Радио и телевизия)
 • доц. Тодор Христов (Софийски университет, катедра Теория на литературата)
 • гл. ас. Велислава Петрова (Софийски университет, катедра История и теория на културата)
 • гл. ас. Диляна Минчева (Университет Макмастър, Факултет по хуманитарни науки, Канада)
 • гл. ас. Иво Страхилов (Софийски университет, катедра История и теория на културата)
 • гл. ас. Корин Ведрин (Национално висше училище по архитектура, Лион, Франция)
 • гл. ас. Мила Минева (Софийски университет, катедра Социология)
 • гл. ас. Ния Нейкова (Институт по философия и социология - Българска академия на науките)

 

Асистент редактор: Славка Каракушева

Превод и редакция на английски: гл. ас. Светла Казаларска (ИЕФЕМ - БАН), д-р Надежда Гълъбова

Оформление: Айспейсмедия, Красимир Терзиев

Издател: Фондация "Медийна демокрация", в сътрудничество с катедра История и теория на културата на СУ "Св. Климент Охридски" и Мрежа за културни изследвания

 

Контакти:

София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. І, ет. ІV

@: seminar_bg[at]yahoo.com

Facebook: Семинар_BG

 

ISSN 1313-9932

 


Editor-in-Chief:

Prof. Ivaylo Ditchev (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)


Editorial Board:

 • Prof. Albena Yaneva (Manchester University, Manchester Urban Insitute)
 • Prof. Anna Krasteva (New Bulgarian University, Department of Political Science) 
 • Prof. Daniela Koleva (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)
 • Prof. Gilles Rouet (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)
 • Prof. Michel Rautenberg (Université Jean Monnet, Saint-Etienne)
 • Prof. Petya Kabakchieva (Sofia University, Department of Sociology)
 • Prof. Rayna Gavrilova (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)
 • Assoc. Prof. Dessislava Lilova (Sofia University, Department of Library and Information Sciences)
 • Assoc. Prof. Galina Goncharova (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)
 • Assoc. Prof. Maria Stoilkova (University of Florida, Centre for European Studies, Department of Anthropology)
 • Assoc. Prof. Milena Droumeva (Simon Fraser University, School of Communication)
 • Assoc. Prof. Orlin Spassov (Sofia University, Department of Radio and Television)
 • Assoc. Prof. Todor Christov (Sofia University, Department of Theory of Literature)
 • Assoc. Prof. Valentina Gueoguieva (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)
 • Assist. Prof. Corine Védrine (École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, France)
 • Assist. Prof. Dilyana Mincheva (McMaster University, Faculty of Humanities)
 • Assist. Prof. Ivo Strahilov (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)
 • Assist. Prof. Mila Mneva (Sofia University, Department of Sociology)
 • Assist. Prof. Niya Neykova (Institute of Philosophy and Sociology - Bulgarian Academy of Sciences)
 • Assist. Prof. Velislava Petrova (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)

 

Assistant Editor: Slavka Karakusheva

Translation to English: Assist. Prof. Svetla Kazalarska (IEFEM - BAS), Nadezhda Galabova, PhD

Design: i.Space Media, Krassimir Terziev

Publisher: Foundation Media Democracy in cooperation with the Department of History and Theory of Culture, Sofia University St. Kliment Ohridski, and the Cultural Studies Network Association

 

Contacts:

Sofia 1113, 125, Tsarigradsko Shose blvd., University Building 1, 4th floor

@: seminar_bg[at]yahoo.com

Facebook: Семинар_BG

 

ISSN 1313-9932

Прочетена 10255 пъти

Броеве на Семинар_БГ

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

ЗА НАС - В процес на разработване.

Новата Празничност

Този уебсайт използва бисквитки за управление на навигация и други функции. Използвайки нашия уеб сайт, вие се съгласявате, че можем да поставим тези видове бисквитки на вашето устройство.
Повече информация Съгласие Отказ