Издателска политика

 

Семинар_BG (ISSN 1313-9932) е електронно рецензирано научно списание в сферата на културните изследвания. Индексирано е в CEEOL и е включено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на МОН. То се разграничава от съществуващите списания в сферата на социалните науки както тематично, измествайки изследователския поглед от традиционните предмети и проблеми към нови или недостатъчно проучени процеси, аспекти, практики и групи в обществото, така и стилистично, позволявайки по-кратки или по-дълги концентрирани текстове с многобройни хипертекстови отправки и мултимедийни илюстрации, които онлайн читателят веднага може да проследи.

Част от идеологията на Семинар_BG е свободният достъп, основана на презумпцията, че науката следва да бъде публична и неограничено достъпна за обществото.

Списанието публикува статии и студии в широк спектър от научни области и приема предложения за тематични броеве (не отделни статии).  

Материалите се публикуват на български език след двустранно анонимно рецензиране от двама специалисти в съответната научна област, като окончателното решение относно публикуването се взима от членовете на редакционната колегия и съставителя/ите на броя при съобразяване с оценките на рецензентите. Рецензентската карта може да бъде намерена тук.

В отделните броеве могат да бъдат включени също материали, посветени на книги, филми, виртуална култура, интервюта, фото-документации и др.

Текстовете следва да отговарят на тематичната област на списанието, да не са публикувани вече другаде, да излагат и интерпретират коректно и обективно анализираните данни, да цитират коректно и точно източниците на информация, да отразяват прозрачно евентуална финансова подкрепа на изследването и да отговарят на публикационната етика. Етичните стандарти на публикуване включват също оригиналност на представените материали, коректно отразяване на приноса на всички автори в разработената публикация, отговорно признание към използваните източници и съгласието им за публично оповестяване на предоставената от тях информация при уважаване на тяхното мнение, гледна точка и позиция, както и отчитане и избягване на риска от застрашаване на житейския, социалния и професионалния им статус в резултат на публикацията. Съставителите на броеве, рецензентите и членовете на редакционната колегия обработват и съхраняват предложените за публикуване текстове при задължение за поверителност и ангажимент да не използват и разкриват пред трети лица информация от материалите преди публикуването им и без коректно цитиране. 

Периодичността на публикуване е 2 броя годишно. Допълнително се издава специален брой с избрани статии на английски език на всеки 2 години. 

Поради електронния формат на публикуване, обемът на приеманите материали може да варира от по-кратки до по-дълги текстове. Форматът позволява също включване на илюстрации, фигури, видеа и други визуални материали. Винаги, когато е възможно, цитирането става с хиперлинкова връзка към заглавието на сайта на издателството.

Текстовете са със запазено авторско право под лиценза на Creative Commons, никой няма право да ги препечатва без разрешение едновременно на списанието и автора.

Това списание не е комерсиално, то се разпространява безплатно.

С цел опазване на авторското право на цитираните от списанието автори, илюстрациите и другите визуални материали се ползват или с разрешение на автора, или посредством отправяне към сайта, където е публикувана снимката. Молим читателите да сигнализират за нередности!


Editorial Policy

 

Seminar_BG (ISSN 1313-9932) is an online peer-reviewed scientific journal in the field of cultural studies. It is indexed in CEEOL and is included in the National Reference List of Contemporary Bulgarian Peer-Reviewed Scientific Publications of the Ministry of Education and Science. It differs from other social science journals both thematically, shifting the research gaze from traditional subjects and issues to new or understudied processes, aspects, practices and groups in society, and stylistically, allowing shorter or longer concentrated texts with numerous hyperlink references and multimedia illustrations that the online reader can immediately follow. The journal thus aims to offer research in motion, because the very objects which we analyse are also in motion.

Open access is an essential part of the ideology of Seminar_BG, based on the presumption that science shall be freely available and publicly accessible.

The journal publishes articles in a wide range of scientific fields and accepts submissions for thematic issues (not separate articles).

The submitted manuscripts are published in Bulgarian language after a double blind peer review by two specialists in the relevant scientific field. The final decision on publication is made by the members of the editorial board and the issue editor(s), taking into account the reviewers' assessments. The reviewer form could be found here.

The issues may also include materials on books, films, virtual culture, interviews, photo-documentations, etc.

Articles should be relevant to the subject area of the journal, not have been published elsewhere, present and interpret the data analysed fairly and objectively, cite the sources of information correctly and accurately, reflect transparently any financial support for the research, and comply with publication ethics. The ethical standards of publication also include originality of the material presented, presice statement of the contribution of all authors in the developed publication, responsible acknowledgement of the sources used and their agreement to the public disclosure of the information they have provided while respecting their opinions, points of view and positions, and consideration and avoidance of the risk of jeopardizing their life, social and professional status as a result of the publication. The editors, reviewers and members of the editorial board process and store the texts proposed for publication under an obligation of confidentiality and a commitment not to use or disclose to third parties information from the material before publication and without proper citation.

The frequency of publication is three issues per year. Additionally, a special issue with selected papers in English is published every two years.

Due to the electronic publication format, the length of accepted papers may vary from shorter to longer texts. The format also allows insertion of illustrations, figures, videos and other visual material. In all cases possible, references should be hyperlinked to the website of the respective publishing house.

Texts are copyrighted under Creative Commons. No one has the right to republish them without permission of both the author and the journal.

This journal is non-commercial. It is distributed for free.

Following the copyright standards, all visual materials are used either with permission of the author or by referring to the free access website where they were taken from. We invite all readers to alarm us if they notice use of unauthorized materials.