Редакционна колегия и редакционен съвет / Editorial Board and Editorial Council

 

Основател и главен редактор (2009–2023): Ивайло Дичев (Софийски университет, катедра История и теория на културата)

 

Списанието се ръководи от редакционна колегия и редакционен съвет.

Редакционна колегия 

Редакционната колегия на списанието се състои от главен редактор, заместник главен редактор и членове. Основните ѝ функции са свързани с организирането на публикационния процес. Редакционната колегия утвърждава и следи за изпълнението на издателския план, приема и одобрява заявките за тематични броеве, подпомага процеса на рецензиране, осигурява качеството на включените в списанието финални публикации. Съставът ѝ се избира от редакционния съвет.

 • Валентина Георгиева (Софийски университет, катедра История и теория на културата), главен редактор
 • Иво Страхилов (Софийски университет, катедра История и теория на културата), заместник главен редактор
 • Десислава Лилова (Софийски университет, катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика)
 • Мила Минева (Софийски университет, катедра Социология)
 • Ния Нейкова (Българска академия на науките, Институт по философия и социология)
 • Светла Казаларска (Българска академия на науките, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей)
 • Славка Каракушева (Софийски университет, катедра История и теория на културата)

Редакционен съвет

Редакционният съвет се състои от утвърдени изследователи, работещи в различни полета на социалните и хуманитарните науки в различни академични институции в страната и чужбина. Той има съвещателни функции, взима решения по отношение на тематичния профил на списанието, неговата издателска политика, организационната му структура. Редакционният съвет избира от състава си членове на редакционната колегия. 

 • Албена Янева (Манчестърски университет, Институт по урбанизъм, Великобритания)
 • Анна Кръстева (Нов български университет, Департамент Политически науки)
 • Велислава Петрова (Софийски университет, катедра История и теория на културата)
 • Галина Гончарова (Софийски университет, катедра История и теория на културата)
 • Даниела Колева (Софийски университет, катедра История и теория на културата)
 • Диляна Минчева (Университет Макмастър, Факултет по хуманитарни науки, Канада)
 • Жана Попова (Софийски университет, катедра Радио и телевизия)
 • Жил Руе (Университет на Версай, Франция)
 • Корин Ведрин (Национално висше училище по архитектура – Лион, Франция)
 • Мишел Ротенберг (Университет "Жан-Моне", Франция)
 • Мария Стоилкова (Университет на Флорида, Център за европейски изследвания и Департамент по антропология, САЩ)
 • Милена Друмева (Университет "Саймън Фрейзър", Училище по комуникации, Канада)
 • Орлин Спасов (Софийски университет, катедра Радио и телевизия)
 • Петя Кабакчиева (Софийски университет, катедра Социология)
 • Райна Гаврилова (Софийски университет, катедра История и теория на културата)
 • Тодор Христов (Софийски университет, катедра Теория на литературата)

Оформление: Айспейсмедия, Красимир Терзиев

Техническа поддръжка на сайта: Prospect

Издател: Фондация "Медийна демокрация", в сътрудничество с катедра История и теория на културата на СУ "Св. Климент Охридски" и Мрежа за културни изследвания

 

Контакти:

София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. І, ет. ІV

@: seminar_bg[at]yahoo.com

Facebook: Семинар_BG

 


Founding Editor-in-Chief (2009–2023): Ivaylo Ditchev (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)

Editorial Board

The Editorial Board of the journal consists of the editor-in-chief, deputy editor-in-chief and members. Its main functions are related to the organisation of the publication process. The Editorial Board approves and monitors the implementation of the publication plan, receives and approves requests for special issues, assists in the peer review process, ensures the quality of the final publications included in the journal. Its members are elected by the Editorial Council.

 • Valentina Gueoguieva (Sofia University, Department of History and Theory of Culture), Editor-in-Chief
 • Ivo Strahilov (Sofia University, Department of History and Theory of Culture), Deputy Editor-in-Chief
 • Dessislava Lilova (Sofia University, Department of Library and Information Studies and Cultural Policy)
 • Mila Mneva (Sofia University, Department of Sociology)
 • Niya Neykova (Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Philosophy and Sociology)
 • Svetla Kazalarska (Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum)
 • Slavka Karakusheva (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)

Editorial Council

The Editorial Council consists of acknowledged scholars working in various fields of social sciences and humanities in different academic institutions in Bulgaria and abroad. It has advisory functions, takes decisions regarding the thematic profile of the journal, its publishing policy, and its organizational structure. The Editorial Council elects the members of the Editorial Board from among its members. 

 • Albena Yaneva (Manchester University, Manchester Urban Insitute)
 • Anna Krasteva (New Bulgarian University, Department of Political Science) 
 • Corine Védrine (École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, France)
 • Daniela Koleva (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)
 • Dilyana Mincheva (McMaster University, Faculty of Humanities)
 • Galina Goncharova (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)
 • Gilles Rouet (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)
 • Maria Stoilkova (University of Florida, Centre for European Studies, Department of Anthropology)
 • Michel Rautenberg (Université Jean Monnet, Saint-Etienne)
 • Milena Droumeva (Simon Fraser University, School of Communication)
 • Petya Kabakchieva (Sofia University, Department of Sociology)
 • Rayna Gavrilova (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)
 • Orlin Spassov (Sofia University, Department of Radio and Television)
 • Todor Christov (Sofia University, Department of Theory of Literature)
 • Velislava Petrova (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)
 • Zhana Popova (Sofia University, Department of Radio and Television)

Design: i.Space Media, Krassimir Terziev

Website technical support: Prospect

Publisher: Foundation Media Democracy in cooperation with the Department of History and Theory of Culture, Sofia University St. Kliment Ohridski, and the Cultural Studies Network Association

 

Contacts:

Sofia 1113, 125, Tsarigradsko Shose blvd., University Building 1, 4th floor

@: seminar_bg[at]yahoo.com

Facebook: Семинар_BG