На 3 юни 2021 г. се състоя публичната защита на дисертационния труд на Росица Болгурова със заглавие Празникът като реклама в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма „Културология“ (Културна антропология).

 

Росица Болгурова разработи дисертацията си като редовна докторантка към катедра История и теория на културата с научен ръководител проф. д.с.н. Ивайло Дичев и асоцииран член на проекта „Новата празничност“.