В периода 2019 - 2020 г. двама членове на изследователския екип на проекта "Новата празничност" защитиха дисертации за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Техните дисертации разглеждат различни проблеми, свързани с темата на проекта, и ползват емпиричен материал, събран в хода на проектните проучвания.

През 2020 г. Кристина Дончева, редовна докторантка в катедра "История и теория на културата", защити дисертационен труд на тема Празник и промяна. Коледа и Гергьовден от ХІХ до ХХІ век. Научен ръководител: проф. д-р Райна Гаврилова.

През 2019 г. Иво Страхилов, също редовен докторант в катедра "История и теория на културата", защити дисертационен труд на тема "Тракийският" разказ в съвременна България – стари легитимационни рефлекси или търсене на европейска принадлежност (исторически образи, културни стереотипи и идеологически конструкти). Научен ръководител: доц. д-р Георги Вълчев.