Гл. ас. д-р Нели Стоева, преподавател в катедра История и теория на културата и член на екипа на проекта "Новата празничност", подготви обобщен анализ на проведената от 22 март до 17 април 2020 г. анкета "Независим културен сектор в България".

Въпросникът "Независим културен сектор в България" е иницииран от група организации и лица, работещи активно в независимия сектор на изкуствата и културата в България. Целта му е да набере данни за независимия сектор в страната, най-вече във връзка с преките и потенциалните им загуби от обявеното извънредно положение. Резултатите ще бъдат използвани като аргумент пред публичните институции за въвеждането на компенсаторни мерки, с цел неутрализиране на щетите в този сектор, и неговото съхраняване като цяло. Анкетата е разпространявана онлайн в периода 22.03.2020 – 17.04.2020 г. Попълнена е от 1067 души, от които 70% са физически лица, а 30% са представляващи организации в сектора.

Пълният текст на анализа е достъпен тук.