.
Новата Празничност

Новата Празничност

Проектът „Новата празничност: общности, идентичности и политики в ХХI век” се разработва от екип изследователи в катедра История и теория на културата на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Терминът „нова празничност“ има за цел да събере в едно многоликия характер на съвременното публично празнуване: от стария ритуал, удържан целенасочено в традиционни рамки, до новите празници, създавани пред очите ни; от локални събития, извиквани за живот от краеведи и местни власти, до глобални, внасяни от медиите и бизнеса; от организирани до спонтанни, от мемориални до забавни.

Проектът предлага интердисциплинарно изследване на процесите и динамиките на непрекъснато договаряне, изобретяване и обновяване на модели на публично празнуване в България, фокусирайки се върху влиянието на различните форми на празничност върху местната, групова и национална идентичност. Изходната хипотеза е, че празничността е едновремено спонтанна и планирана, традиционно установена и постоянно променлива изява на идентичност и поради това през нея може да се постави въпросът за индивидуалното и колективно живеене в началото на XXI век и за възможни нови консолидации на национално, местно и общностно ниво. На тази основа проучването си поставя задачи за институционален, документален и антропологичен анализ на празничната събитийност, на актьорите, идеите и интересите, които я оформят, на нейното възприемане и въздействие върху местните общности, както и на национални и местни културни политики и взаимодействия между институции, общности, бизнес и медии в сферата на празничността и формирането на идентичност чрез нея. Въвеждайки понятието “нова празничност”, проектът анализира казуси в Южен Централен Район на страната, като ги разполага в три аналитични измерения: между запазването на традиционно-автентичното и възприемането на глобални модели; между националното и локалното; между комеморативния и рекреативния аспект на празничността.

Проектът се финансира от Фонд „Научни изследвания” на Министерство на образованието и науката, договор № ДН 05/07, 14.12.2016 г.

Срок на изпълнение: 14.12.2016 г. – 14.12.2018 г.

Понеделник, 16 Октомври 2017 12:55

Lorem Ipsum

publisher
Понеделник, 16 Октомври 2017 13:11

Zaglavie-novo

publisher

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност