.

 

 • Текстове за обсъждане
 • 1. Крейпо, Р., Културна антропология, Как да разбираме себе си и другите, 2000, гл. 1 - Антропологията: уникален подход към разбирането, стр. 3-25.
 • 2. Асман, Я., Културната памет, 1997, Опции на културната памет: „гореща" и „студена" памет, стр. 62-83.
 • 3. Юнг, К.Г., Архетиповете на колективното несъзнавано, 1999, Понятието за колективно несъзнавано, стр.49-63.
 • 4. Фуко, М., Душевна болест и психология, 2006, Лудост и култура, стр. 91-127.
 • 5. Тейлър, Ч., Разновидности на религията днес, 2006, Религията днес, стр. 65-107.
 • 6. Смит, А., Националната идентичност, гл.1, стр. 10-33.
 • 7. Ападурай, А., Свободната модерност. Културни измерения на глобализацията, 2006, Глобални етнопространства: бележки и въпроси относно една транснационална антропология, стр. 80-107.
 • 8. Серто, М. Изобретяване на всекидневието, 2002, Четенето: вид бракониерство, стр. 266-283.
 • 9. Дичев, И., Дарът в епохата на неговата техническа възпроизводимост, 1999.
 • 10. Дичев, И., От принадлежност към идентичност, 2002.
 • Теренно изследване

Теренното изследване ще включва наблюдение, събиране на визуален материал и провеждане на дълбочинни интервюта в областта на антропология на емоциите. Предварително трябва да обсъдите темата си с мен и да ви дам насоки. Работата може да се извърши самостоятелно или в екип до 3 души /всеки трябва да проведе минимум три интервюта/. Като резултат от вас се очаква курсова работа - анализ на събрания емпиричен материал.  Всички изследвания ще бъдат представени и оценени на специални сбирки в края на семестъра.

 • Оценяване

Оценката от упражненията се формира в зависимост от представянето на изследването и свършената конкретно от Вас работа, както и от присъствието и участието Ви на занятията.

 

 

Съдържание на брой 11

Съдържание на брой 12

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност