.
 

(Част Г отпада!)

Културна антропология,

летен семестър 2010-2011 конспект

 

Увод.

Антропологически подход към културата. История на понятието. Висока и ниска култура. Култура и култури. Репрезентации и практики. Смисъл, функции, употреби, злоупотреби с културните форми.

Основна тема на курса: култура на емоциите

А. Тялото.
1. Индивидуални или културно обусловени са емоциите? Задачата на антропологията да разбере как от природата се правят знаци.
2. Емоциите и тялото - история на проблема. Къде е мястото на емоциите? Културно конструиране на телесността. Техниките на тялото на Марсел Мос.
3. Пол, сексулност, родство.
4. Лечение, шаманизъм, психо-соматичната дилема.

Б. Нормативиране на емоциите.
6. Опозициите делник - празник, профанно - сакрално, тук - отвъд, хора - богове. Чудесното Секуларизацията на света, разомагьосването на света през модерната епоха.
7. Ритуал и мит.
8. Инициация, поколение.
9. Идентичност - религиозна, общностна, национална, полова, индивидуална.
10. Изкуство, медии.

В. Властта
11. Дар и благодарност. Жертва, престиж, потлач, потребление. Социални, културни, символни капитали.
12. Реално и символно насилие. Власт и господство. Типове легитимност. Емоциите на съпротивата, ритуали на протеста.
13. Властта, самоинсценирана върху социалната и медийна сцена.

Г. Пространства на емоциите.
14. Какво е място? Места на паметта, на празника, на ритуала, на потреблението и пр.
15. Какво е град? Градът като родина на чужденеца. Естетика на фланьора.
16. Какво е свят? Конструиране на светове - мит и изкуство, урбанизъм, медии, виртуален свят.

buddha_1989_by_nam_june_paik.jpg
 Buddha, Nam June Paik, 1989

 

 

Литература  

Арджун Ападурай, Свободната модерност. Културни измерения на глобализацията, ЛИК 1996 - Първа глава, Тук и сега стр. 11 - 44

Жорж Баландие, Политическа антрополрогия, Женифер Хикс, С. 2000
Ивайло Дичев (2002) От принадлежност към идентичност, ЛИК - Първа глава „Идентификации и идентичност" 13-24
Ивайло Дичев, Културни превъплъщения на дара в модерната епоха

http://www.seminar-bg.eu/ivaylo-ditchev/43-platform-students/331-------------2001.html

К. Леви-Строс, Дядо Коледа на кладата, в. Култура, 16 12 2008, http://www.kultura.bg/article.php?id=15062

Клод Леви-Строс (1992) Структура на мита, София - С.А.

Клод Леви-Строс, Структурна антропология 2 - Размисли върху ядрото на родството, 113-155

Мери Дъглас, Чистота и опасност. Анализ на понятията омърсяване и табу, ЛИК (Mary Douglas's Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo (1966))

Мери Дъглас, Как мислят институциите, 41Т/С Гр, 2004

Морис Годелие Тяло, родство, власт" - глава 2, „Сексуалност, родство, власт" 123-309

Роланд Барт, Митологии, в Нулева степен на почерка/Митологии, Колибри, София 2005

Николов, Даскалов, съставители, В паяжината на смисъла. Текстове по символна антропология, ЛИК

Тери Игълтън, Варианти на културата в: Идеята за култура, Критика и хуманизъм 2003.

Arlie Hochschild (2003) The managed heart. Commercialization of human feeling, Berkeley, LA, London : University of California press. 

Eva Illouz (1997) Consuming the Romantic Utopia. Love and the Cultural Contradictions of Capitalism, Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Press. 

M. Deflem, Ritual, anti-strcture and religion http://www.cas.sc.edu/socy/faculty/deflem/zturn.htm

Raymond Williams (1961) The Long Revolution, London: Chatto and Windus. 

 Robert Solomon (2007) Passions: Philosophy and the Intelligence of Emotions (audiobook), Chantilly: The Teaching Company.

Учебници

Р. Крейпо, Културна антропология. Как да разбираме себе си и другите, ЛИК 2000.

Conrad Kottak Cultural anthropology (фотокопие)

Още - на стария ми сайт www.ivayloditchev.cult.bg → за студенти → сайтография

Виж новия на SeminarBG, мрежи - името ми - за студенти, както и Туитър акаунта на първата страница

Виж букмаркнатите и текстове на:  http://www.delicious.com/iditchev

 

Проф. Ивайло Дичев

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност