.

Прочутият наръчник за откривани е гонение на вещиците наречен "Чукът за вещици" можете да откриете на опростен английски на

 

witches.gif

 

 

 

 

 

Първият теренист Бронислав Малиновски за преживяванията си през 1914 на Тробриандските острови, "Агронавтите на западния Пацифик"

 

malinowsky_2.jpg

 

 

 

 

Сайтография:

 

Обучителен сайт по културна анатропология, подреден по теми:

http://anthro.palomar.edu/tutorials/cultural.htm 

 

Един справочен сайт с многобройни факти за световните религии:

http://www.religionfacts.com/

 

Филми по антропологически теми (не всичките са по нашите теми, но има интересни неща)

http://www.documentary-log.com/dc20-anthropology/

-------

 

 

Това е един ориентировъчен конспект, който ще претърпи промени. В центъра на работата ни ще бъде проблемът за емоциите, видяни в антропологическа перспектива.

Моля следете тази страница, ще качвам линкове и информация. Ще ви бъда благодарен ако реагирате в коментарното поле по-долу, за да имам някаква обратна връзка и да знам какво да правя. ИД

 

 

Културна антропология

2009-2010

 

 

 

ethnologist-recorded.jpg

 

 

 

Общ увод.

 

1. Другият Монтескьо, Русо. Отстраненият поглед, Чужденецът на Шютц.

2. Антропологически подход към културата. Теренът  Малиновски. Антропологията и другите науки.

3. Смисъл, функции, употреби, злоупотреби с културните форми. Понятието за култура приложено към етнорелигиозните и социалните групи.

4. Културни влияния и преноси. Културният хибрид. Въпросът за "авторството" в културата. "Замърсяването" на антропологическия терен в процеса на културния обмен. Има ли автентични културни форми? Има ли авторство в културата?

 

Култура на емоциите

 

А. Тялото.

5. Индивидуални или културно обусловени са емоциите? Задачата на антропологията да разбере как от природата се правят знаци.

6. Емоциите и тялото - история на проблема. Къде е мястото на емоциите? Културно конструиране на телесността. Техниките на тялото на Марсел Мос.

7. Пол, сексулност, родство.

8. Лечение, шаманизъм, психо-соматичната дилема.

9. Хабитусът на Бурдийо. Структурираното структуриращо, между обета и субекта.

 

Б. Нормативиране на емоциите.

10. Опозициите делник - празник, профанно - сакрално, тук - отвъд, хора - богове. Чудесното Секуларизацията на света, разомагьосването на света през модерната епоха.

11. Ритуал и мит.

12. Инициация, поколение.

13. Идентичност - религиозна, общностна, национална, полова, индивидуална.

14. Изкуство, медии.

 

В. Властта

15. Дар и благодарност. Жертва, престиж, потлач, потребление. Социални, културни, символни капитали (Путнам - Бурдийо).

16. Реално и символно насилие. Власт и господство по Вебер. Типове легитимност. Емоциите на съпротивата, ритуали на протеста.

17. Властта на сцена. Обществото на зрелището, по Ги Дебор.

 

Г. Пространства на емоциите.

18. Какво е място? Места на паметта, на празника, на ритуала, на потреблението и пр.

19. Какво е град? Градът като родина на чужденеца. Естетика на фланьора.

20. Какво е свят? Конструиране на светове - мит и изкуство, урбанизъм, медии, виртуален свят.

 ann_chowing_1966.jpg

 


 

Библиография

 

M. Deflem, Ritual, anti-strcture and religion http://www.cas.sc.edu/socy/faculty/deflem/zturn.htm

В сайта ми www.ivayloditchev.cult.bg → за студенти → сайтография

Е. Hobsbawm, Inventing Traditions, in : Hobsbawm, E., Rangers, T., The Invention of Tradition, Cambrige University Press, 1992

И. Дичев Хегемония на глобално-популярното? В в. Култура, 08 09 2006

И. Дичев, От принадлежност към идентичност, ЛИК, 2002

К. Леви-Строс, Дивото мислене, ЕА, Плевен, 2002

К. Леви-Строс, Дядо Коледа на кладата, в. Култура, 16 12 2008, http://www.kultura.bg/article.php?id=15062

К. Леви-Строс, Структурална антропология 2, Хр Ботев 1995.

М. Дъглас, Погнусите в Левита, в: Чистота и опасност, ЛИК, С. 2005, 78-101

П. Бурдийо, Социално пространство и символно пространство, и За една наука за творбите от: Практическият разум

Р. Барт, Митологии, в Нулева степен на почерка/Митологии, Колибри, София 2005

Р. Крейпо, Културна антропология. Как да разбираме себе си и другите, ЛИК 2000.

Т. Игълтън, Варианти на културата в: Идеята за култура, Критика и хуманизъм 2003.

 (Картинките са на: Смитсониан инститюшън, Вашингтон; Ан Чоуинг)

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност